Vem gör vad i psykologin?

Det finns många olika titlar inom området psykologi och idrotts-/prestationspsykologi och det kan vara svårt att veta vad de egentligen betyder och vad som är skillnaden. Vem gör vad och vem ska jag egentligen vända mig till utifrån mina behov?

Här beskrivs kortfattat begreppen:

  • Idrottspsykologisk (prestationspsykologisk) rådgivare
  • Grundutbildad terapeut
  • Legitimerad psykolog
  • Legitimerad psykoterapeut
  • Psykiater

Idrottspsykologisk rådgivare

En idrottspsykologisk (prestationspsykologisk) rådgivare jobbar med att utveckla idrottares och coachers förmågor att hantera olika reaktioner och situationer inom idrotten på ett funktionellt sätt. Det kan handla om exempelvis tävlings-/mästerskapsförberedelser, motivation, självförtroende, koncentration, stress och nervositet, att hantera psykologiska reaktioner på skador eller andra motgångar, gruppdynamik, kommunikation och ledarskapsfrågor. Fokus ligger framför allt på utvecklingsorienterade frågor inom idrotten eller närliggande yrkesområden.

Det finns väldigt många benämningar som används av dem som jobbar inom detta område. Exempelvis förekommer mental coach, mental tränare, beteendevetare, idrottspsykologisk konsult och idrottspsykologisk rådgivare. Ibland beskriver även mentala coacher/tränare eller idrottspsykologiska rådgivare att de är ”diplomerade” eller ”certifierade” av olika privata utbildningsaktörer. I praktiken betyder vanligtvis certifiering eller diplomering mycket olika saker. Det är viktigt att tänka på att utbildningarna som leder till diplomering eller certifiering inte är reglerade och kvalitetsgranskade på det sätt som högskole- eller universitetsutbildningar är. Innehållsmässigt kan se mycket olika ut.

Det finns idag inte någon skyddad titel för att arbeta med mental träning eller idrottspsykologi. Olika mentala coacher/rådgivare som erbjuder tjänster kan därför ha mycket olika utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vissa kan sakna utbildning helt och har skapat ett eget koncept som de säljer. Andra kanske har läst vissa kortare eller längre kurser med varierande kvalitet och innehåll eller har en gedigen akademisk utbildning som vilar på vetenskapliga grunder.

Den idrottspsykologiska rådgivaren har ingen legitimation och får därmed inte arbeta med frågor inom hälso- och sjukvård eller teckna patientförsäkring.

En stark rekommendation är att noga ta reda på vilken utbildningsbakgrund som den idrottspsykologiska rådgivaren (mentala coachen) har innan den anlitas. En rådgivare som har examen från minst en treåring högskole- eller universitetsutbildning med ett fokus på psykologi, idrottspsykologi eller idrottsvetenskap med inriktning mot psykologi, i kombination med adekvat formell skolning/träning i att jobba praktiskt (inklusive handledning), har uppnått minst en grundläggande kompetensnivå för att jobba professionellt och etiskt med idrottspsykologiska frågor.

Grundutbildad terapeut

Terapeut är ingen skyddad yrkestitel och grundläggande psykoterapiutbildningar (GPU) är inte heller reglerade. Det vanligaste är att det är privata utbildningsaktörer som erbjuder GPU även om vissa universitet också gör det. Utbildningarna kan därför se olika ut innehålls- och kvalitetsmässigt. Ofta ges de på halvfart under minst tre terminer (45 hp). GPU är en basutbildning inom psykoterapi. Utbildningarna avser att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att personen ska kunna bedriva terapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. En grundutbildad terapeut har därmed ingen legitimation och kan inte heller teckna patientförsäkring.

Klicka här för att läsa mer om vad en grundutbildad terapeut är och jobbar med

Legitimerad psykolog

Psykolog är en skyddad yrkestitel. En psykolog innebär att personen har läst en femårig bred universitetsutbildning som leder fram till psykologexamen. För att kunna ansöka om legitimation från Socialstyrelsen som psykolog så behöver personen dessutom ha genomfört ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) vilket sker under handledning av en erfaren psykolog. Om personen exempelvis visar sig vara grovt oskicklig på att utöva sitt yrke, gör sig skyldig till allvarligt brott som påverkar förtroendet eller är uppenbart olämplig för yrket så kan legitimationen återkallas. Alla legitimerade måste ha en patientförsäkring för att få utöva sitt yrke.

Klicka här för att läsa mer om vad en psykolog är och jobbar med

Legitimerad psykoterapeut

Psykoterapeut är en skyddad yrkestitel. En legitimerade psykoterapeut har utöver en sin grundexamen som psykolog, socionom, läkare eller annan motsvarande akademisk grundexamen på minst 180 hp också läst Psykoterapeutprogrammet. Psykoterapeutprogrammet innebär tre års ytterligare akademiska studier på halvfart (90 hp) och är en legitimationsgrundande utbildning. Under hela utbildningstiden på Psykoterapeutprogrammet så arbetar personen också med psykoterapeutiska arbetsuppgifter på deltid. För att bli behörig till Psykoterapeutprogrammet krävs, förutom en relevant akademisk grundutbildning, bland annat att personen har läst en grundläggande psykoterapiutbildning (se tidigare beskrivning av GPU), har gått i egenterapi och har arbetslivserfarenhet från arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning.

Som för alla legitimerade kan psykoterapeutlegitimationen återkallas om personen exempelvis visar sig vara grovt oskicklig på att utöva sitt yrke, gör sig skyldig till allvarligt brott som påverkar förtroendet eller är uppenbart olämplig för yrket. Alla legitimerade måste ha en patientförsäkring för att få utöva sitt yrke.

Klicka här för att läsa mer om vad en legitimerad psykoterapeut är och jobbar med

Psykiater

En psykiater är en läkare som efter läkarutbildningen och den allmänna tjänstgöringen har specialiserat sig inom psykiatri. Det är en skyddad titel. Psykiatern har i sin utbildning en grundläggande psykoterapiutbildning men arbetar inte främst med samtalsbehandling så som en psykolog eller psykoterapeut gör. Psykiatern är specialiserad på psykiska sjukdomar och syndrom för att ställa diagnos och behandla inom psykiatrisk vård. En psykiater kan välja att vidareutbilda sig till legitimerad psykoterapeut och därmed också arbeta med samtalsbehandling.  

Klicka här för att läsa mer om vad en psykiater är och jobbar med

Foto av Victor pu00e5 Pexels.com